دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره ـ جلد چهارم

Донишномаи забон ва адаби форсӣ дар Шибҳи Қора, ҷилди 4

فرهنگستان زبان و ادب فارسی چهارمین جلد دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره را منتشر کرد. این مجلد از دانشنامۀ زبان و ادب فارسی درشبه‌قاره شامل 153 مدخل از «سپنتا» تا «شبه‌قاره»، در حجمی در حدود 600 صفحه، در گروه دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره و به سرپرستی دکتر محمدرضا نصیری منتشر شده است.
گروه دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، در چند سال گذشته، با ایجاد تغییر در برنامه‌های خود، تحولی را در ساختار این گروه به وجود آورد که لازمۀ آن اصلاح و روشمند کردن پژوهش در حوزۀ شبه‌قاره بود. به همین منظور تلاش‌هایی در جهت جمع‌آوری منابع دست‌اول مورد نیاز گروه آغاز شد که نتیجۀ آن تشکیل کتابخانه‌ای رقمی (دیجیتال) بود که شامل نسخه‌های خطی بسیاری از منابع مذکور و نیز لوح فشردۀ بیش از 100 دست‌نویس مورد نیاز می‌شود. همچنین فهرست مقالات فارسی، اردو، انگلیسی در هند و پاکستان (فهرست مقالات تألیف‌شده از سال 1950م تا کنون)، با همکاری سه گروه پژوهشی در ایران و هند و پاکستان تهیه شد تا ابزار دست پژوهشگران این حوزه باشد. بررسی مقالات در بخش ویرایش، تصحیح شیوۀ ارجاع‌دهی، اصلاح شیوه‌نامۀ گروه، تهیۀ فهرست نسخه‌های خطی موجود در کتابخانه‌های شبه‌قاره و بهره‌گیری از آن‌ها، انتشار چهار شماره از مجلۀ تخصصی شبه‌قاره و … از دیگر اقداماتی است که در گروه دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره صورت گرفته است.
جلد چهارم دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، به سرپرستی دکتر محمدرضا نصیری گرد آمده که انتشارات فرهنگستان آن را در 584 صفحه و با شمارگان 1000 نسخه، به بهای 650000 ریال منتشر کرده است.
به روایت پایگاه اینترنتی فرهنگستان زبان و ادب فارسی: www.persianacademy.ir

b5

Фарҳангистони забон ва адаби форсӣ чаҳорумин ҷилди «Донишномаи забон ва адаби форсӣ дар Шибҳи Қора»-ро мунташир кард. Ин муҷаллад аз «Донишномаи забон ва адаби форсӣ дар Шибҳи Қора» шомили 153 мадхал аз «Спанто» то «Шибҳи Қора», дар ҳаҷме дар ҳудуди 600 сафҳа дар гурӯҳи «Донишномаи забон ва адаби форсӣ дар Шибҳи Қора» ва ба сарпарастии доктор Муҳаммадризо Насирӣ мунташир шудааст.
Ҷилди шашуми «Донишномаи забон ва адаби форсӣ» шомили 320 мадхал ва ба қалами 135 тан аз муаллифони барҷастаи кишвар аст, ки дар 860 сафҳа бо мадхали «Масъуд – Муҳаммад» шурӯъ мешавад ва бо мадхали «Юнус» хотима меёбад. Муҷалладоти шашгонаи «Донишномаи забон ва адаби форсӣ» шомили 2 244 мадхал дар 4 830 сафҳа ба итмом расидааст.
«Донишномаи забон ва адаби форсӣ» ба сарпарастии устод Исмоили Саодат таълиф мешавад, ки интишороти Фарҳангистони забон ва адаби форсӣ шашумин муҷаллади онро бо шуморагони 3 000 нусха ва ба баҳои 750 000 риёл дар 860 сафҳа мунташир кардааст.
Гурӯҳи «Донишномаи забон ва адаби форсӣ дар Шибҳи Қора» дар чанд соли гузашта бо эҷоди тағйир дар барномаҳои худ, таҳаввулеро дар сохтори ин гурӯҳ ба вуҷуд овард, ки лозимаи он ислоҳ ва равишманд кардани пажӯҳиш дар ҳавзаи Шибҳи Қора буд. Ба ҳамин манзур, талошҳое дар ҷиҳати ҷамъоварии манобеи дастиаввали мавриди ниёзи гурӯҳ оғоз шуд, ки натиҷаи он ташкили китобхонае рақамӣ (диҷитал) буд, ки шомили нусхаҳои хаттии бисёре аз манобеи мазкур ва низ лавҳи фишурдаи беш аз 100 дастнависи мавриди ниёз мешавад. Ҳамчунин, феҳристи мақолоти форсӣ, урду, инглисӣ дар Ҳинд ва Покистон (феҳристи мақолоти таълифшуда аз соли 1950 то кунун) бо ҳамкории се гурӯҳи пажӯҳишӣ дар Эрон ва Ҳинду Покистон таҳия шуд, то абзори дасти пажӯҳишгарони ин ҳавза бошад. Баррасии мақолот дар бахши вироиш, тасҳеҳи шеваи ирҷоъдиҳӣ ислоҳи шеваномаи гурӯҳ, таҳияи феҳристи нусхаҳои хаттии мавҷуд дар китобхонаҳои Шибҳи Қора ва баҳрагирӣ аз онҳо, интишори чаҳор шумора аз маҷаллаи тахассусии «Шибҳи Қора» ва … аз дигар иқдомотест, ки дар гурӯҳи «Донишномаи забон ва адаби форсӣ дар Шибҳи Қора» сурат гирифт.
Ҷилди чаҳоруми «Донишномаи забон ва адаби форсӣ дар Шибҳи Қора» ба сарпарастии доктор Муҳаммадризо Насирӣ гирд омада, ки интишороти Фарҳангистон онро дар 584 сафҳа ва бо шуморагони 1 000 нусха ба баҳои 650 000 риёл мунташир кардааст.
Ба ривояти пойгоҳи интернетии Фарҳангистони забон ва адаби форсӣ: www.persianacademy.ir

همچنین بررسی کنید

واژه‌‌نامۀ شکوری در وبگاه پژوهشگاه

«Вожаномаи Шакурӣ» дар вебгоҳи пажӯҳишгоҳ

نرم‌افزار «واژه‌نامۀ شکوری» از سوی پژوهشگاه فرهنگ فارسی- تاجیکی، حاوی بیش از ۴۹۰۰۰۰ (چهارصد و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *