فهرست آثار

Феҳристи осор

:فهرست آثار منتشرشده در پژوهشگاه

 1. ناصرجان معصومی. پیرامون زبان ادبی تاجیکی (Очеркҳо оид ба инкишофи забони адабии тоҷик)، 1390، (سیریلیک).
 2. گلستان غزل (Гулистони ғазал)، رجبعلی خدایاراف، 2009 (سیریلیک).
 3. آداب و رسوم نوروز (Одоб ва русуми Наврӯз)، رضا شعبانی، 2008 (سیریلیک).
 4. آداب و رسوم نوروز (Одоб ва русуми Наврӯз)، رضا شعبانی، 2011 (سیریلیک).
 5. گلچین اشعار، سیدعلی مأمور، 2009.
 6. برگها و بادها (مجموعه اشعار)، سعدالله ربیعی، 2010 (سیریلیک).
 7. دیوان اشعار طغرل احراری، میرزا شکورزاده، 1390 (سیریلیک).

8.گلزار معرفت، عبدالله عشوراف، 2010 (سیریلیک).

 1. متن‌شناسی آثار ادبی (Матншиносии осори адабӣ)، عبدالمنان نصرالدین، 2011 (سیریلیک).
 2. می گلگون، علی محمدی خراسانی، 1389.
 3. صلای عشق، حسن سلطان، 1389.
 4. فرهنگ اصطلاحات فنی کشاورزی و فنآوری فلزات (روسی- تاجیکی)، خواجه‌ولی صفراف، 1390 (سیریلیک و روسی).
 5. تا بازدید ای آفتاب، رحمت نذری، 1390.
 6. کمیاگر در دری (The Master of a Pearl of Dari)، میرزا شکورزاده، 2011 (به زبان انگلیسی).
 7. نقش ایام، علی‌اصغر شعردوست، 1389.
 8. نقش ایام (Trace of Time)، علی‌اصغر شعردوست، 2011 (به زبان انگلیسی).
 9. پیک نوروزی (Пайки наврӯзӣ)، بحرالدین میرزایف، مغفرت یوسفی، 2012 (سیریلیک).
 10. نوروز کتاب‌نامه (Наврӯз. Китобнома)، شریف کامل‌زاده، 2012 (سیریلیک).
 11. دانایی محوری در مدیریت هزارة سوم انجمن دانشجویان ایرانی مقیم تاجیکستان 1390.
 12. ایران گم‌شده (Ирони гумшуда)، محترم حاتم، 2012 (سیریلیک).
 13. کیمیاگر درّ دری، میرزا شکورزاده، 1388.
 14. بشارتی از ملکوت (Башорате аз малакут)، بابانظر شمس‌الدین‌زاده، 1389 (سیریلیک).
 15. بشارتی از ملکوت، بابانظر شمس‌الدین‌زاده، 1389.
 16. ارج‌نامه (Арҷномаи М. Аҳмадзода)، میرزا احمدزاده، 2010 (سیریلیک).
 17. شمس‌الدین شاهین، عبدالجبار رحمان‌اف، 1388.
 18. پندارهای اساطیری در ادبیات تاجیکی، عبدالجباراف رحمان‌اف، 1388.
 19. بقای عمر، ظاهر احراری، 2010 (سیریلیک).
 20. عمر خیام نابغة تمدن جهانی، عثمان نذیر، 2010 (سیریلیک).
 21. کوه صدا، نظام قاسم، 1389.
 22. کتاب‌شناسی فردوسی و شاهنامه، عبدالله‌جان یونس‌اف، 2012 (سیریلیک).
 23. نقش ایام (Нақши айём)، دکتر علی اصغر شعردوست، 2009 (سیریلیک).
 24. تاریخ بخارا، ابوبکر محمد بن جعفر نرشخی، 2012 (سیریلیک).
 25. گلخن گل، کمال نصرالله، 1391.
 26. گردش دیوباد، عبدالحمید صمد، 1390 (سیریلیک).
 27. نقش ایام (След времени)، دکتر علی اصغر شعردوست، 2011 (به زبان روسی).
 28. سندبادنامه ظهیری سمرقندی، 2012، کتابخانه ملی (سیریلیک).
 29. کیمیاگر درّ دری (Жемчужных дел мастер)، علی اصغر شعردوست، 2011 (به زبان روسی).
 30. دیوان اشعار کمال‌الدین بنایی(Девони ашъори Камолуддини Баноӣ) ، سعدانشاه عمران‌اف، 2012 (سیریلیک).
 31. تحول واحدها و سازمان ژانرهای لیریکی در نظم فارس و تاجیک (Таҳаввули воҳидҳо)، شاه‌زمان رحمان، 1388 (سیریلیک).
 32. سیاست خارجه (Сиёсати хориҷа)، ، شمارة 1 (2011)، وزارت امور خارجه، 2011 (سیریلیک).
 33. سیاست خارجه (Сиёсати хориҷа)، ، شمارة 1 (2012)، وزارت امور خارجه، 2012 (سیریلیک).
 34. قرآن‌نامه (جیبی) (Қуръоннома)، 2014 (تاجیکی و عربی)، وزارت امور خارجه.
 35. قرآن‌نامه (Қуръоннома)، 2014، (تاجیکی و عربی) وزارت امور خارجه.
 36. پیوند، شمارة 16، انجمن تاجیکان و فارسی‌زبانان جهان (Пайванд)، 2010، ((به دو خط) سیریلیک و فارسی).
 37. فرهنگ دارا (Фарҳанги Доро)، دارا نجات، 2012 (سیریلیک).
 38. تاریخ ادبیات نوین تاجیکستان (Таърихи адабиёти навини Тоҷикистон)، علی‌اصغر شعردوست1390، (سیریلیک).
 39. راز مثل‌های ما (Рози масалҳои мо)، محمد میرکیانی، 2012، (سیریلیک).
 40. شعر معاصر ایران (Шеъри муосири Эрон)، علی‌اصغر شعردوست، 2012، (سیریلیک).
 41. نفحات‌الانس (Нафаҳот-ул-унс)، مولانا نورالدین عبدالرحمان جامی، 2013، (سیریلیک).
 42. فرهنگ گویش‌های جنوبی (Фарҳанги гӯишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ)، منصور محموداف، غفار جوره‌یف، بهرام بردی‌یف، 2012 (سیریلیک).
 43. دیوان اشعار ابوعبدالله جعفر بن محمد رودکی، رسول هادی‌زاده، علی‌محمدی خراسانی، 2008.
 44. تاجیکستان در یک نگاه، داود حسینی مرام، 1993.
 45. قانون‌اساسی جمهوری تاجیکستان، علی توحیدی، 1393.
 46. حقوق بازرگانی بین‌المللی (کتاب اول) علی توحیدی 1393
 47. فرهنگ تاجیکی به انگلیسی (Фарҳанги тоҷикӣ ба англисӣ)، پروانه جمشیداف، 2008 (سیریلیک).
 48. نمونه‌های دموگرافی اقتصادی، رضا کیانی، 1390.
 49. تا هست عالمی، تا هست آدمی … (То ҳаст оламе, то ҳаст одаме…)، عبید رجب، 2012 (سیریلیک).
 50. چراغ راهنما (Чароғи роҳнамо)، کرامت‌الله میرزا، 2012 (سیریلیک).
 51. نوروزنامه، حبیب‌الله اسماعیلی، 2012.
 52. فرهنگ انگلیسی- انگلیسی، انگلیسی- فارسی، زهره خوش‌نژاد تمیز، 1390.
 53. پیکی از سرزمین فرهنگ، علی اصغر شعردوست، 1390.
 54. پیکی از سرزمین فرهنگ (Пайке аз сарзамини фарҳанг)، علی اصغر شعردوست، 1390 (سیریلیک).
 55. سیاست‌شناسی، گل‌محمد ذاکراف، 2013.
 56. راهنمای حج و عمره (Роҳнамои Ҳаҷ ва Умра)، سعیدجان نادری، 2011 (سیریلیک).
 57. تاجیکان (Тоҷикон)، ابراهیم عثمان، 2001 (سیریلیک).
 58. لالایی‌های ایران و اَلّه‌های تاجیکستان، فاطمه ایبک‌آبادی، 2013 (سیریلیک).
 59. نوروز، علی اصغر شعردوست، 1391.
 60. قرآن‌نامه (Қуръоннома)، 2011 ((به دو خط) سیریلیک و عربی).
 61. پیشوازمان نمی‌گرفتند اما همیشه بدرقه می‌کردند (Нас не встречали, но всегда провожали)، علی‌شیر خوشوقت‌‌اف، 2013 (به زبان روسی)
 62. فرهنگ فشردة جامعه‌شناسی (انگلیسی- فارسی- تاجیکی- روسی)، ریچارد شفر، 2014 (به چهار زبان).
 63. نامه پژوهشگاه (1) سفارت ج.ا.ا. 1380 (به دو خط)
 64. نامه پژوهشگاه (2) سفارت ج.ا.ا. 1381 (به دو خط)
 65. نامه پژوهشگاه (3) سفارت ج.ا.ا. 1382 (به دو خط)
 66. نامه پژوهشگاه (4) سفارت ج.ا.ا. 1382 (به دو خط)
 67. نامه پژوهشگاه (5) سفارت ج.ا.ا. 1382 (به دو خط)
 68. نامه پژوهشگاه (6) سفارت ج.ا.ا. 1383 (به دو خط)
 69. نامه پژوهشگاه (7) سفارت ج.ا.ا. 1384 (به دو خط)
 70. نامه پژوهشگاه (8-10) سفارت ج.ا.ا. 1384 (به دو خط)
 71. نامه پژوهشگاه (11-12) سفارت ج.ا.ا. 1385 (به دو خط)
 72. نامه پژوهشگاه (13-14) سفارت ج.ا.ا. 1385 (به دو خط)
 73. نامه پژوهشگاه (15-16) سفارت ج.ا.ا. 1386 (به دو خط)
 74. نامه پژوهشگاه (17) سفارت ج.ا.ا. 1387 (به خط فارسی و فشرده به زبان‌های تاجیکی و روسی)
 75. نامه پژوهشگاه (18)، سفارت ج.ا.ا.، 1388 (به خط فارسی و فشرده به زبان‌های تاجیکی و روسی).
 76. نامه پژوهشگاه (19)، سفارت ج.ا.ا.، 1388 (به خط فارسی و فشرده به زبان‌های تاجیکی و روسی).
 77. نامه پژوهشگاه (20)، سفارت ج.ا.ا.، 1388 (به خط فارسی و فشرده به زبان‌های تاجیکی و روسی).
 78. نامه پژوهشگاه (21)، سفارت ج.ا.ا.، 1389 (به خط فارسی و فشرده به زبان‌های تاجیکی و روسی).
 79. نامه پژوهشگاه (22)، سفارت ج.ا.ا.، 1389 (به خط فارسی و فشرده به زبان‌های تاجیکی و روسی).
 80. نامه پژوهشگاه (22-23)، سفارت ج.ا.ا.، 1389 (به خط فارسی و فشرده به زبان‌های تاجیکی و روسی).
 81. نامه پژوهشگاه (25) سفارت ج.ا.ا.، 1390 (به خط فارسی و فشرده به زبان تاجیکی و روسی).
 82. اندیشه (1)، سفارت ج.ا.ا.، 2012 (به زبان تاجیکی و فشرده به زبان روسی).
 83. اندیشه (2)، سفارت ج.ا.ا.، 2013 (به زبان تاجیکی و فشرده به زبان روسی).
 84. تذکرة مذاکر الاصحاب یا تذکره الشعرای ملیحای سمرقندی. ملیحای سمرقندی، 1385.
 85. مجموعه حکایه‌ها، جلال آل احمد، برگردان دل‌افروز اکرامی، 1387.
 86. سخنی از ادبیات ملّی (Сухане аз адабиёти миллӣ)، خدایی شریف‌اف، 1388 (به زبان تاجیکی).
 87. دریای محبت (صد غزل)، ناری‌نسا، 1387.
 88. زلال آب و آیینه، دکتر نقیب نقوی، 1384.
 89. نگاهی به ادبیات تاجیکی سدة بیست (Нигоҳе ба адабиёти тоҷикии садаи бист)، محمدجان شکوری بخارایی، 2006 (به زبان تاجیکی).
 90. ادبیات پهلوی (Адабиёти паҳлавӣ)، دادخدا سیم‌الدین‌اف، 2003 (به زبان تاجیکی).
 91. فارسی باستان (Форсии бостон)، دادخدا سیم‌الدین‌اف، 2008 (به زبان تاجیکی).
 92. فرهنگ هزوارش‌های پهلوی (Фарҳанги ҳузворишҳои паҳлавӣ)، دادخدا سیم‌الدین‌اف، 2008 (به زبان تاجیکی).
 93. واژه‌شناسی زبان فارسی میانه، دادخدا سیم‌الدین‌اف، 2001 (به زبان تاجیکی).
 94. سنگ هم دلی دارد (Санг ҳам диле дорад)، احرار مختاراف، 1999 (به زبان تاجیکی).
 95. دیوان گلرخسار. گلرخسار صفی، 2004 (به زبان تاجیکی).
 96. دیوان گلرخسار. گلرخسار صفی، 2006 (به زبان تاجیکی).
 97. شناخت رباعیات عمر خیام، گلرخسار صفی، 2000 (به زبان تاجیکی).
 98. طوفان در غنچه (Тӯфон дар ғунча)، گلرخستر صفی، 2009 (به زبان تاجیکی).
 99. فرهنگ تاجیکی به انگلیسی (Фарҳанги тоҷикӣ ба англисӣ)، پروانه جمشیداف، 2008 (به زبان‌های تاجیکی و انگلیسی).
 100. فرهنگ تاجیکی به انگلیسی (Фарҳанги англисӣ ба тоҷикӣ)، پروانه جمشیداف، 2005 (به زبان‌های تاجیکی و انگلیسی).
 101. ادبیان ایران در سدة 20 (Адабиёти Эрон дар садаи 20)، خدای‌نظر عصازاده، 1997 (به زبان تاجیکی).
 102. جهان اندیشة ناصر خسرو (Ҷаҳони андешаи Носири Хусрав)، ناظر عرب‌زاده، 2003 (به زبان تاجیکی).
 103. حکیم سخنور. عبدالقادر منیازاف، خدایی شریف‌اف، 1384.
 104. فرهنگ اشعار کمال خجندی (Фарҳанги ашъори Камоли Хуҷандӣ)، عبدالجبار شاه‌احمد 1996 (به زبان تاجیکی).
 105. یاد یار مهربان. یادنامه استاد عبدالقادر منیازوف، 2008.
 106. یاد یار مهربان (Ёди ёри меҳрубон). یادنامه استاد عبدالقادر منیازوف، 2008 (به خط سیریلیک).
 107. هیئت دیپلماسی تاجیکستان (Ҳайати дипломатӣ)، وزارت امور خارجه، 2005 (به خط سیریلیک).
 108. سفرنامه ایران (Сафарномаи Эрон)، کریم عبدالله‌اف، 2005 (به خط سیریلیک).
 109. خاطراتی از سفر ایران‌زمین، کریم قادراف، 1382 (به دو خط فارسی و سیریلیک).
 110. لالة چشم (مجموعة اشعار)، محمد غایب، 1382.
 111. سالار عجم. ماهرخوجه سلطان‌زاده، 1995.
 112. خودآموز زبان فارسی، فیروزه رجب، فیروز حکمت، 1995 (به دو خط فارسی و سیریلیک).
 113. سیمای حضرت علی (رض). دکتر شمس‌الحق آریان‌فر، 1383.
 114. کورش کبیر، برات عبدالرحمان، 2006.
 115. کمال خجندی استاد غزل. اعلاخان افصح‌زاد، 1375.
 116. لغت مختصر دهان پزشکی. ساعت‌اف، طاهراف، میرزا حسن سلطان، 1997 (روسی، تاجیکی، انگلیسی).
 117. قصه‌ها پیرامون فردوسی و قهرمان‌های «شاهنامه». بهرام شیرمحمدیان، داداجان عابدزاده، 1996.
 118. روند صلح و بازسازی اقتصادیات تاجیکستان پس از مناقشه‌ها. آکادمیسین طلبک نظراف، 2000 (روسی، فارسی).
 119. فرهنگ زبان یغنابی. سیف‌الدین میرزازاده، مسعود قاسمی، 1374.
 120. زبان تاجیکی در مبنای مباحثه‌ها (Забони тоҷикӣ дар мабнои мубоҳисаҳо)، عبدالخالق نبوی، 2007 (به خط سیریلیک).
 121. فغان. عطا همدم، 1384.
 122. تمدن آریایی (مجموعه گفتگوها). روشن رحمانی، 1384.
 123. نقش ایرانیان – تاجیکان در تأریخ و فرهنگ جهان (Нақши эрониён-тоҷикон дар таърих ва фарҳанги ҷаҳон) حق‌نظر نظراف، 2005 (به زبان تاجیکی).
 124. واژه‌نامة کامپیوتر (Вожаномаи компютер)، طالب رازی، 1995 (انگلیسی، روسی، تاجیکی).
 125. ارج‌نامه میرزا احمدزاده (Арҷномаи Мирзо Аҳмадзода)، میرزا شکورزاده، 1389 (به خط سیریلیک).
 126. سامانیان و احیای تمدن فارسی- تاجیکی. رحیم مس‌اف، 1377.
 127. فرهنگ نام‌های تاجیکی (Фарҳанги номҳои тоҷикӣ)، 2000 (تاجیکی- فارسی).
 128. سوخته‌جان شعلة بیداری، 1388.
 129. سوخته‌جان شعلة بیداری (Сӯхтаҷони шӯълаи бедорӣ)، 2009 (به خط سیریلیک).
 130. خاطراتی از سفر ایران‌زمین (Хотироте аз сафари Эронзамин)، کریم قادراف، 2003.
 131. محمد غایب (Муҳаммад Ғоиб)، 2009.
 132. تاریخ ادبیات نوین تاجیکستان. علی‌اصغر شعردوست، 1390.
 133. ستاره وحشی. زلفیه عطائی، 1376.
 134. واژه‌شناسی زبان فارسی میانه (Вожашиносии забони форсии миёна). دادخدا سیم‌الدین،1380 (به خط سیریلیک).
 135. اسرار دل (Асрори дил). صابر سلطان، 2005 (سیریلیک).
 136. الفبای نیاگان در بزم خوانندگان. میرزاولی عبدالله‌زاده، 2011 (به دو خط سیریلیک و فارسی)
 137. گنجینه جاودانه تاجیکان. همراه‌خان ظریفی، 2012 (فارسی- انگلیسی).
 138. کلیات اشعار لایق شیرعلی، 1383.
 139. فرستادۀ دانا و توانا. روشن رحمانی، 2006 (به خط سیریلیک).
 140. جستجو در احوال و آثار عراقی (Ҷустуҷӯ дар аҳвол ва осори Ироқӣ). بدرالدین مقصوداف، 2009 (سیریلیک).
 141. چهارده مزار. حمزه کمال، 2001، (سیریلیک).
 142. فرهنگ مصادر زبان و گویش‌های ایرانی تاجیکستان، در 2 جلد، 1997.
 143. تاجیکان در آینة تاریخ، کتاب یکم: از آریان تا سامانیان. امامعلی رحمان، 2004 (فارسی- انگلیسی).
 144. تاجیکان در آینة تاریخ، کتاب دوم: از آریان تا سامانیان. امامعلی رحمان، 2004 (فارسی- انگلیسی).

153. فرهنگ روسی- تاجیکی، 000 70 کلمه، 2006 (روسی- تاجیکی).