کتاب «نظم‌شناسی» مجدداً چاپ شد

Китоби «Назмшиносӣ» муҷаддадан чоп шуд

Nazmshenasiکتاب «نظم‌شناسی»، نوشتۀ خدایی شریف‌زاده و عروت‌الله طایراف، استادان سرشناس دانشگاه ملی تاجیکستان، با بازنگری و تکمیل، مجدداً انتشار گردید. کتاب مذکور برای کارشناسان، ادیبان و دانشجویان فراهم گردیده، در 384 صفحه به خط سیرلیک تاجیکی چاپ شده است. محتویات نشر اخیر به ترتیب ذیل می‌باشد:
مقدمه؛ فصل اول: اوزان شعر. وزن عروض؛ فصل دوم: انواع شعر تاجیکی؛ فصل سوم: فنّ بدیع؛ فصل چهارم: 1. قافیه و وظیفه‌های بدیعی آن؛ 2. ساخت قافیۀ شعر فارسی تاجیکی؛ فهرست منابع.

Китоби «Назмшиносӣ», навиштаи Худоӣ Шарифзода ва Урватулло Тоиров – устодони саршиноси Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, бо бознигарӣ ва такмил, муҷаддадан интишор гардид. Китоби мазкур барои коршиносон, адибон ва донишҷӯён фароҳам гардида, дар 384 сафҳа ба хатти кириллии тоҷикӣ чоп шудааст. Муҳтавиёти нашри ахир ба тартиби зайл мебошад:
Муқаддима; Фасли аввал: Авзони шеър. Вазни арӯз; Фасли дувум: Анвои шеъри тоҷикӣ; Фасли севум: Фанни бадеъ; Фасли чаҳорум: 1. Қофия ва вазифаҳои бадеии он; 2. Сохти қофияи шеъри форсии тоҷикӣ; Феҳристи манобеъ.

همچنین بررسی کنید

واژه‌‌نامۀ شکوری در وبگاه پژوهشگاه

«Вожаномаи Шакурӣ» дар вебгоҳи пажӯҳишгоҳ

نرم‌افزار «واژه‌نامۀ شکوری» از سوی پژوهشگاه فرهنگ فارسی- تاجیکی، حاوی بیش از ۴۹۰۰۰۰ (چهارصد و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *